Prasasti Kedukan Bukit


1.     svasti śrī śakavaŕşātīta 605 (604 ?) ekādaśī śu
2.     klapakşa vulan vaiśākha dapunta hiya<(m> nāyik di
3.     sāmvau mangalap siddhayātra di saptamī śuklapakşa
4.     apunta hiya,vulan jyeşţha d<(m> maŕlapas dari minānga
5.     vala dualakşa dangan ko-(sa)(tāmvan mamāva yam
6.     duaratus cāra di sāmvau dangan jālan sarivu
7.     di mata jap(tlurātus sapulu dua vañakña dātam
8.     sukhacitta di pañcamī śuklapakşa vula<n>...
9.      marvuat vanua...(laghu mudita dātam
10. śrīvijaya jaya siddhayātra subhikşa...
1.     Selamat ! Tahun Śaka telah lewat 604, pada hari ke sebelas
2.     paro-terang bulan Waiśakha Dapunta Hiyang naik di
3.     sampan mengambil siddhayātra. di hari ke tujuh paro-terang
4.     bulan Jyestha Dapunta Hiyang berlepas dari Minanga
5.     tambahan membawa bala tentara dua laksa dengan perbekalan
6.     dua ratus cara (peti) di sampan dengan berjalan seribu
7.     tiga ratus dua belas banyaknya datang di mata jap (Mukha Upang)
8.     sukacita. di hari ke lima paro-terang bulan....(Asada)
9.     lega gembira datang membuat wanua....
10. Śrīwijaya jaya, siddhayātra sempurna....


Sumber : Wikipedia

Prasasti Sojomerto

1.     ... – ryayon çrî sata ...
2.     ... _ â kotî
3.     ... namah ççîvaya
4.     bhatâra parameçva
5.     ra sarvva daiva ku samvah hiya
6.     – mih inan –is-ânda dapû
7.     nta selendra namah santanû
8.     namânda bâpanda bhadravati
9.     namanda ayanda sampûla
10. namanda vininda selendra namah
11. mamâgappâsar lempewângih

Sembah kepada Siwa Bhatara Paramecwara dan semua dewa-dewa
... dari yang mulia Dapunta Selendra
Santanu adalah nama bapaknya, Bhadrawati adalah nama ibunya, Sampula adalah nama bininya dari yang mulia Selendra.


Sumber : Wikipedia

Prasasti Kutai


Prasasti Kutai I

Teks
Terjemahan
srimatah sri-narendrasya,
kundungasya mahatmanah,
putro svavarmmo vikhyatah,
vansakartta yathansuman,
tasya putra mahatmanah,
trayas traya ivagnayah,
tesan trayanam pravarah,
tapo-bala-damanvitah,
sri mulawarmma rajendro,
yastva bahusuvarnnakam,
tasya yajnasya yupo 'yam,
dvijendrais samprakalpitah.
Sang Maharaja Kundunga, yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman (dewa Matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra tiga, seperti api (yang suci) tiga. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri (selamatan yang dinamakan) emas amat banyak. Buat peringatan kenduri (selamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh para brahmana.

Prasasti Kutai II

Teks
Terjemahan
srimad-viraja-kirtteh
rajnah sri-mulavarmmanah punyam
srnvantu vipramukhyah
ye canye sadhavah purusah
bahudana-jivadanam
sakalpavrksam sabhumidanan ca
tesam punyagananam
yupo 'yan stahapito vipraih
Dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa (yang memberi segala keinginan), dengan sedekah tanah (yang dihadiahkan). Berhubung dengan kebaikan itulah maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana (buat peringatan).

Prasasti Kutai III

Teks
Terjemahan
sri-mulavarmmano rajnah
yad dattan tilla-parvvatam
sadipa-malaya sarddham
yupo 'yam likhitas tayoh
Tugu ini ditulis buat (peringatan) dua (perkara) yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak (kental), dengan lampu serta malai bunga.

Prasasti Kutai IV

Teks
Terjemahan
srimato nrpamukhyasya
rajnah sri-mulawarmmanah
danam punyatame ksetre
yad dattam vaprakesvare
dvijatibhyo' gnikalpebhyah.
vinsatir ggosahasrikam
tansya punyasya yupo 'yam
krto viprair ihagataih.
Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahmana yang seperti api, (bertempat) di dalam tanah yang suci (bernama) Waprakeswara. Buat (peringatan) akan kebaikan budi sang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini.

Sumber : Wikipedia

Prasasti Tugu


Transkrip Prasasti Tugu 
Pura rajadhirajena guruna pinabhahuna khata khyatam purin phrapya. Candrabhagarnavam yayau pravarddhamanadwavincadvatsa (re) crigunaujasa narendradhvajbhunena (bhuten). Crimata Purnnavarmmana prarabhya Phalgune(ne) mase khata krshnatashimithau Caitracukla-trayodcyam dinais siddhaikavinchakai(h). Ayata shatsahasrena dhanusha(m) sacaten ca dvavincena nadi ramya Gomati nirmalodaka pitamahasya rajarshervvidarya cibiravanim.Bhrahmanair ggo-sahasrena(na) prayati krtadakshino.

Terjemahannya:
     Dahulu atas perintah rajadiraja Paduka Yang Mulia Purnawarman, yang menonjol dalam kebahagiaan dan jasanya di atas para raja, pada tahun kedua puluh dua pemerintahannya yang gemilang, dilakukan penggalian di Sungai Candrabhaga setelah sungai itu melampaui ibukota yang masyhur dan sebelum masuk ke laut. Penggalian itu dimulai pada hari kedelapan bulan genap bulan Phalguna dan selesai pada hari ketiga belas bulan terang bulan Citra, selama dua puluh satu hari. Saluran baru dengan air jernih bernama Sungai Gomati, mengalir sepanjang 6,122 busur melampaui asrama pendeta raja yang di pepundi sebagai leluhur bersama para brahmana. Para pendeta itu diberi hadiah seribu ekor sapi.

Sumber : wilwatiktamuseum

Batu Bersurat TerengganuMuka pertama

1.     RasululLah dengan yang arwah santabi mereka
2.     Asa pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan Agama Islam
3.     Dengan benar bicara derma mereka bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya
4.     Di Benuaku ini penentu agama RasululLah sallallahi wassalama raja.
5.     Mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam
6.     Bumi penentu itu fardhu pada sekalian Raja Manda.
7.     Lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar.
8.     Bicara berbajiki benua penentuan itu maka titah Seri Paduka.
9.     Tuhan menduduki Tamra ini di Benua Terengganu adi pertama ada.
10.  Jumaat di bulan Rajab di tahun saratan disasanakala.
11.  Baginda RasululLah telah lalu tujuh ratus tua.


 

Muka kedua

1.     Keluarga di Benua jauh kan
2.     Datang berikan.keempat orang berpiutang.
3.     Jangan mengambil....(a)mbilhilangkanemas.
4.     Kelima derma barang orang....(mar)dika.
5.     Jangan mengmbil tugas buat temasnya.
6.     Jika ia ambil hilangkan emas.Keenam derma barang.
7.     Orang berbuat bala cara laki-laki perempuan satitah.
8.     Dewata Mulia Raya jika merdeka bujang palu.
9.     Seratus ratun jika merdeka beristeri.
10.  Atawa perempuan bersuami ditanam hinggakan.
11.  Pinggang dihambalang dengan batu matikan.
12.  Jika inkar (bala cara) hambalang jika anak mandalika.....


 

Muka ketiga

1.     Bujang dandanya sepuluh tengan tiga jika ia.........
2.     Menteri Bujang dandanya tujuh tahil se (paha)....
3.     Tengah tiga, jika tetua bujang dandanya lima (tahil....
4.     Tujuh tahil sepaha masuk bandara, jika O (rang).....
5.     Merdeka. Ketujuh derma barang perempuaan hendaak..........
6.     Tiada dapat bersuami, jika ia berbuat balabicara..............


 

Muka keempat

1.     ..........tiada benar dendanya setahil sepaha kesembilan derma.
2.     ..........Seri Paduka Tuhan (Tuan) siapa tiada harta dendanya.
3.     ..........Ke sepuluh derma jika anakku, atawa pemaainku atawa cucuku atawa keluarga ku atawa anak.
4.     ..........tamra ini segala isi tamra barang siapa tiada menurut tamra ini laknat Dewata Mulia raya.
5.     ...........di jadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini.

Sumber : Wikipedia